Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Cùng một ý nghĩa nhưng 1 câu có không ít cách viết khác biệt trong giờ Anh. Đây cũng là dạng bài bác tập thường xuyên gặp, quan trọng đối với những đề thi môn tiếng Anh vào trường cấp cho 2, cấp cho 3, đại học. Thuộc akibakko.net tò mò về các cấu trúc viết lại câu nâng cấp trong tiếng đứa bạn nhé!

1. Các kết cấu viết lại câu thường chạm mặt trong giờ Anh

1.Bạn sẽ xem: cấu trúc viết lại câu làm thế nào cho nghĩa ko đổi

to prefer doing sth to lớn doing sth = would rather vì chưng sth than do sth ‘= S + like sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: thích làm gì hơn làm gì

2. Lớn look at (v)= lớn have a look at (n): nhìn vào

3.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

to think about = to lớn give thought lớn : nghĩ về về

4. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to vị sth: có nhiệm vụ làm gì

5. To be determined to = to have a determination to: dự định

6. Khổng lồ know (about) = to have knowledge of: biết

7. Khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: ko đáng, vô ích làm gì

8. To lớn tend to = to have a tendency khổng lồ : có khuynh hướng

9. To lớn intend to lớn +inf = khổng lồ have intention of + V_ing: dự định


*

*

*

*

Cách viết lại câu trong tiếng Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed lớn + Ving = S + be used to +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used lớn +Ving/ N

VD: Nana often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used khổng lồ + Ving/ N

VD: This is the first time I have seen so many people crying at the kết thúc of the movie.

= I was not used lớn seeing so many people crying at the end of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + lượt thích sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping to playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to lớn + V

27. It’s one’s duty to bởi sth = S + be + supposed to vì chưng sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to vì sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vì chưng sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I like do collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + do sth = S + allow + S. O + to vị Sth

VD: My quái dị let him be on leave for wedding.

= My quái thú allow him to be on leave for wedding.

33. S + once + past verb = S + would lớn + vị sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would lớn + vì chưng sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + to lớn + infinitive

VD: She studies hard because she wants khổng lồ pass the final examination.

= She studies hard to pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + lớn + infinitive

37. Lớn infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + khổng lồ + V

38. S + V + and + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast & correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if biểu thị điều trái ngược thực tế.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(phủ định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

50. S + V + if + S + V (phủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: cách nhìn của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + to bởi vì sth = S + have + sb + bởi sth

VD: She gets him to lớn spend more time with her.

Xem thêm:

= She have him spend more time with her.

57. S + aks + sb + to bởi sth = S + have + sb + vày sth

VD: Police asked him khổng lồ identify the other man in the next room.

= Police have him identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to vị sth= S + have + sb + vì sth

VD: The teacher request students lớn learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to do sth = S + have + sb + vì sth

VD: I want her lớn lend me

= I have her lend me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + lớn + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to bởi vì Sth = S + don’t forget + to vị Sth

VD: I remember khổng lồ have a Maths thử nghiệm tomorrow = I don’t forget khổng lồ have a Maths kiểm tra tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quick she is khổng lồ wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời hạn = It + take + (sb) + Khoảng thời hạn + to lớn + V

VD: She have learned English for 5 years.

= It takes her 5 year lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. O) + khổng lồ + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + khổng lồ + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V

72. S + be + too + adj + khổng lồ + V = S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

= Because of her absence from school.

75. To lớn look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

76. Khổng lồ think about = to give thought to: nghĩ về

77.to be determined lớn = khổng lồ have a determination to: dự định

78. To lớn know (about) = to lớn have knowledge of: biết

79. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích có tác dụng gì