ĐỀ THI CHUYÊN ANH LỚP 10 LÊ HỒNG PHONG TPHCM

... It may also cause lung cancer in people who Đề siêng Hồng Phong I. Choose the word or phrase that best fits each of the blank spaces (5 pts) 1.Bạn đang xem: Đề thi siêng anh lê hồng phong thành phố hcm 2018 If you work for us, you'll get somewhere ... Effective way to lớn control this kind of entertainment placesI / look / see / city council / bởi / this master??I am looking forward to lớn seeing the thành phố council doing something about this matterYour truly, ... B.used khổng lồ burst c.have burst d. Had burst 10 .It’s no use …………him really. He had to do what he had been told to.a.to blame b.for blaming c.you blame d.blaming 11 .Have you got a car……….?a.of your own...

Bạn đang xem: Đề thi chuyên anh lớp 10 lê hồng phong tphcm


*

*

... Gd & ĐT gia lai kỳ thi
tuyển chọn sinh vào lớp 10 chuyên trờng trung học phổ thông hùng vơngNăm học: 2006 - 2007 Môn thi: tiếng anh thời gian làm bài: 15 0 phút (Không kể thời gian phát đề) A. PRONUNCIATIONChoose ... Proper tenses (1, 4ms)a/ The children (15 . Make) __________________ a lot of noise now. I (16 . Be) _____________ afraid they (17 . Wake up) ____________________ my father, who (18 . Sleep) _____________ ... Me.A. Says B. Say C. To lớn say D. Saying 10 . Dont wait for me. I ____________ late. It depends on the traffic.A. Will be B. Might be C. Must be D. Can be 11 . This part of the river is safe enough...
*

... 12
1 1. D 2. A 3. A 4. C 5. A 6. A 7. D 8. C 9. D 10 . D 11 . C 12 . A 13 . B 14 . D 15 . B 16 . D 17 . B 18 . D 19 . D 20. B 21.

Xem thêm:

B 22. B 23. C 24. B 25. D 26. B 27. C 28. C 29. ... ñiều kiện trên là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 mang đến nguyên tử khối: H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , Cl = 35,5, mãng cầu = 23, Cu = 64, Ag = 10 8 3 ðÁP ÁN ðỀ 12 1 1. D 2. A 3. A 4. C 5. ... : 3 B. 2 : 3 C. 1 : 1 D. 1 : 2 Câu 18 : oxi hóa ancol etylic bằng oxi (xúc tác men giấm) thu ñược các thành phần hỗn hợp lỏng X (hiệu suất bội nghịch ứng ñạt 50%). Mang đến X tác dụng với mãng cầu dư, thu ñược 3,36 lít...
*

... 2: (2,5đ) đến chương trình sau: Program thi_
hk_2;Var a,b,c : integer;Procedure vidu(Var x, y: integer; z: integer ; ); Var tong: integer;Beginx:=x +1; y:=y*x; z:=z*y;tong:=x+y+z;Writeln(x,’ ... (2đ)a) Nêu những điểm không giống nhau giữa giấy tờ thủ tục Writeln(); và thủ tục Writeln(,); b) Nêu định nghĩa về Hàm (trong pascal), ... Ví dụ?c) Viết chương trình bằng pascal để ghi vào tệp chusochan.txt các giá trị chẵn tự 0 cho 10 0. Hết Quan giáp chương trình mặt hãy...
*